ANTR, Schlittschuhlaufen, DD-Neustadt, Sebnitz vs. Dynamo - 05.01.-15.01.2008 (8 von 71)CIMG6815